Communicatie en Leidinggeven

Leidinggeven door op de vloer rond te lopen. De manager als coach. Klantgericht of klantgezwicht? Functioneringsgesprekken, Re-integratie, Job rotation. Mooie termen, verschillende wijzen van benadering.

Hoe had ú het willen hebben?

Neem eens willekeurige term als voorbeeld: competentiemanagement.
Talloze handleidingen en woordenboeken staan vol met ‘competentietaal’ waarbij elke mogelijke competentie tot in detail is uitgewerkt en functies zijn vastgenageld op alle niveaus. Overal kunt u terecht voor trainingstrajecten om u in dat competentiemanagement te bekwamen...
Maar, we denken de controle te hebben, maar raken steeds verder af van de essentie. Lees verder »


In een inclusieve of duurzame samenleving gaat het primair niet om de vraag welke producten of diensten de organisatie wil verkopen, maar om de vraag welke functie zij heeft voor de omgeving, welke (meervoudige) waarde zij wil creëren en voor wie zij dit kan en wil. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk te weten wat de essentie of anders gezegd de bestemming van de organisatie is. Net als bij een individu is de essentie niet iets dat je kunt bedenken voor jezelf en kunt projecteren in de toekomst geformuleerd in een doel. De essentie van jou als mens ligt ergens diep in je verborgen, het gaat niet om je persoonlijkheid, je gedrag, dat wat je kunt waarnemen en dat je zou kunnen beschouwen als de vorm, maar om wie je van binnen echt bent, hoe je bedoeld bent.

De vraag: “Welke kwaliteiten heb ik gekregen en hoe kan ik met die kwaliteiten een bijdrage aan mijn omgeving leveren?” is de ultieme manier van zelfverwezenlijking.

Dit gaat veel verder dan de vraag: “Hoe kan ik mij het beste ontwikkelen en mijn kwaliteiten benutten in mijn werk en carrière?” Zelfverwezenlijking gaat over het ontdekken van wie je echt bent en van wat je bestemming is. Dit is een spiritueel proces, je stijgt uit boven het niveau van de persoonlijkheid, het gaat hier om de ziel, je essentie. Die essentie is de drijfveer en geeft op een duurzame manier richting en kracht. Ook bij organisaties kun je de essentie leren kennen. Het gaat dan om de identiteit, dat wat mensen inspireert, de opvattingen en het bestaansrecht van de organisatie. Dat wat deze organisatie maakt tot wat het is. Deze essentie zit al in de organisatie verborgen, het is datgene wat haar uniek maakt. Je kunt het niet opnieuw uitvinden om het vervolgens te vermarkten in een nieuwe marketingboodschap. Net als bij mensen is de essentie altijd aanwezig en kun je het hooguit ontdekken. Het ontstaat in de interactie tussen mensen. Het is de kunst om die bestemming die er impliciet altijd is, expliciet te maken en te gebruiken als richtsnoer bij het nemen van beslissingen en bij vernieuwen en veranderen.

De essentie is zin- en richtinggevend en uitdagend, het is iets waarmee je jezelf en waarmee een organisatie zichzelf overtreft. Om de essentie van een organisatie te ontdekken zou je de biografie moeten lezen. Ontdekken wat het verhaal van de organisatie is, wat is de oorsprong en het wezen
ervan, welke patronen zijn er door de jaren heen ingeslopen en welke daarvan zijn stimulerend en welke belemmerend. Is de organisatie op dit moment echt wat het is en doet het echt wat het te doen heeft. 

(Uit: Mens en werk in een inclusieve samenleving. Door Lia Hol, Adviseur. www.liaison-hrm.nl.)

Theater in Bedrijf heeft veel ervaring met het geven van trainingen. Vaak werk(t)en we hierbij samen met uitstekende organisatieadviseurs zoals  Cees de Weerd (SMI), Lia Hol (Liaison) en Theo Veltman.

Er zijn veel mogelijkheden.
Nieuwe vaardigheden aanleren met een acteur als tegenpartij. Analyseren wat er goed gaat en opnieuw oefenen wat er voor verbetering vatbaar is.  Scènes gebaseerd op de lastige praktijk van de medewerkers: Kijken, reageren, meedenken en bijsturen. Simuleren van bedrijfsprocessen. Managementgames met inzet van acteurs.

..maar wat is onze visie?

En- en versus Of- of.
Het denken in “en-en” kun je als volgt omschrijven: de mens verenigt twee polariteiten, hij is een vrij individu die zich verbonden voelt met het geheel. Hij beseft dat wat hij de wereld aandoet hij zichzelf aandoet en omgekeerd. Hij neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en stelt zich dienstbaar op aan de samenleving. Overigens zonder zijn eigenbelang uit het oog te verliezen. Hij streeft zijn eigen belang na op een manier die niet ten koste gaat van het geheel.

“En-en” denken wil zeggen dat iets ons alleen maar ten goede kan komen als het ook ten goede komt aan een ander (mens,domein, land), hier of daar, nu of later. Zo’n samenleving wordt ook wel de inclusieve samenleving genoemd. Lees verder »

Er ligt voor deze fundamentele verandering naar zo’n samenleving geen blauwdruk klaar met een route waarlangs die ontwikkeling plaatsvindt. Datzelfde zou je ook kunnen zeggen van de ontwikkeling van een organisatie naar een duurzame organisatie. De manier van werken zal er één zijn van samen al-doende leren en al-lerende doen. Primair zal het in een organisatie niet meer gaan om de vraag welke producten of diensten de organisatie wil verkopen, maar om de vraag welke functie zij heeft voor de omgeving, welke (meervoudige) waarde zij wil creëren en voor wie zij dit kan en wil. Om als organisatie deze vraag te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk te weten wat haar eigen essentie, haar bestaansrecht is. Ook is het nodig om onnodige ballast, zoals doorgeslagen controlemechanismen, op te ruimen, zodat er ruimte ontstaat bij mensen om zich aan te kunnen passen aan andere omstandigheden en om een nieuwe manier van kijken en denken te kunnen ontwikkelen. Het inzetten van een ontwikkeling van een zodanig ingrijpend en fundamenteel karakter betekent voor de organisatie en de mensen die daarin werken heel veel leren. Dit vraagt van mensen een hoog niveau van zelfreflectie op de eigen bestemming en de waarden die daarin besloten liggen, maar ook feedback op het eigen dagelijkse gedrag en de bijdrage die wordt geleverd aan het geheel. Door mensen als volledig mens te zien en niet alleen als functionaris en door juist de verschillen tussen mensen te erkennen kun je de talenten van mensen verbinden met elkaar. In samenwerking met anderen komen talenten van mensen tenslotte pas echt tot hun recht en ontstaat er sociaal kapitaal.

De mens verenigt twee polariteiten, hij is een vrij individu die zich verbonden voelt met het geheel. Hij beseft dat wat hij de wereld aandoet hij zichzelf aandoet en omgekeerd. Hij neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en stelt zich dienstbaar op aan de samenleving. Overigens zonder zijn eigenbelang uit het oog te verliezen. Hij streeft zijn eigen belang na op een manier die niet ten koste gaat van het geheel. Het genereren van oplossingen vraagt om:

- Het erkennen van verschillen.
Ervan uitgaande dat in onze samenleving mensen leven en handelen vanuit verschillende bestaansniveaus betekent dat (groepen) mensen ook op een andere manier benaderd zouden moeten worden. Dus geen gelijke behandeling, maar recht doen aan de verschillen zonder rechtsongelijkheid.

- Het overstijgen van verschillen.
In plaats van het overtuigen van elkaar ligt het accent op het gezamenlijk zoeken naar oplossingen die de verschillen overstijgen. Een voorbeeld hiervan kan het debat over de duurzame energievoorziening zijn. In dit debat zal A de nadruk leggen op het belang van het bewaren van de onafhankelijkheid van bijvoorbeeld Rusland, wijst B op het belang van economische groei en de kansen voor het bedrijfsleven en bekommert C zich om de gevolgen voor natuur en milieu. Debatteren vanuit deze
bestaansniveaus zal nooit een bevredigende oplossing opleveren. De kunst is om deze niveaus te overstijgen en van daaruit gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen die alle wereldbeelden in zich verenigt en een nieuw gemeenschappelijk doel biedt. Bijvoorbeeld de keus om als land toonaangevend te willen zijn op het gebied van technologie die een duurzame samenleving dichterbij brengt. Zo’n integrale aanpak levert een doelstelling op die de onafhankelijkheid, het milieu en de economische groei dient.

(Uit: Mens en werk in een inclusieve samenleving. Door Lia Hol, Adviseur. www.liaison-hrm.nl.)